Regulamin sklepu DADA PRAMS

 

Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższego Regulaminu. W przypadku braku zgody na jego postanowienia prosimy o nie składanie zamówienia. Złożenie zamówienia jest równoważne ze zgodą na wszystkie postanowienia poniższego Regulaminu. Skierowany jest on zarówno dla Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i stanowi integralną część każdej umowy sprzedaży zawartej pomiędzy firmą NANTI Spółka z o.o., a Kupującym.

DANE KONTAKTOWE:

e-mail: sales@dadaprams.com
telefon: 570 173 361 w godz. 8:00 – 16:00 w dni robocze
adres korespondencyjny: ul. Rynek 18, 38-420 Korczyna

Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu – w ramach dopuszczalnych przepisami. Negocjacje, te dla swej ważności wymagają formy pisemnej. W przypadku zrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin.

§ 1
Postanowienia wstępne

Zakres działalności: sprzedaż wysyłkowa i stacjonarna z wykorzystaniem strony internetowej wózków dziecięcych, artykułów dziecięcych, akcesoriów i części zamiennych do dwóch wcześniej wymienionych zakresów produktowych.

Sklep internetowy DADA PRAMS dostępny pod adresem internetowym dadaprams.com obsługiwany jest przez pracowników firmy NANTI Spółka z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001017154, NIP: 701-112-91-78.

Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych do systemu zgodnych ze stanem faktycznym, zgodnych z prawem i dobrymi obyczajami. Udostępniane dane nie mogą naruszać dóbr osobistych ani praw własności osób trzecich.

Sprzedawca jest płatnikiem VAT i do każdej transakcji sprzedaży produktu wystawia dokument sprzedaży – paragon lub fakturę.

Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

Informacje handlowe – cenniki, opisy, reklamy i inne informacje o Produktach znajdujące się na stronie www Sprzedawcy, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – pracownik, bądź pracownicy działający pod firmą NANTI Spółka z o.o. wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001017154, NIP: 701-112-91-78.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep internetowy – oznacza, że Umowa sprzedaży lub świadczenia usługi zawierana jest drogą elektroniczną i jeżeli stroną umowy jest Konsument to odbywa się na warunkach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827). Sklep internetowy prowadzący sprzedaż online z siedzibą przy ulicy Rynek 18, 38-420 Korczyna.
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 15. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, polegająca na rozsyłaniu zainteresowanym informacji handlowych i reklamowych na podany przez zainteresowanego adres e-mail.

§ 3
Dane do płatności bankowych i kontaktowe

Adres Sprzedawcy: Rynek 18, 38-420 Korczyna, Polska
Adres e-mail Sprzedawcy: sales@dadaprams.com
Numer telefonu Sprzedawcy: +48 882-782-342
Numer rachunku bankowego Sprzedawcy IBAN: PL 43 1090 1056 0000 0001 5310 9115
SWIFT: WBKPPLPP, BIC: WBKPPLPP

Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8:00 – 16:00.

§ 4
Informacje na temat usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Usługodawca rekomenduje w niniejszym Regulaminie minimalne warunki techniczne w celu poprawnego korzystania z Usług oraz Systemu zamówień. Usługodawca nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Klienta, umożliwi korzystanie z Systemu zamówień.
 2. Minimalne wymagania techniczne dotyczące korzystania z Usług są następujące:
  a. Połączenie z siecią Internet.
  b. Google Chrome w wersjach wyższych od 30, Mozilla Firefox w wersjach wyższych od 30, MS Internet Explorer w wersji 10 i wyższych, Microsoft Edge w wersji 12 i wyższych, Opera w wersjach wyższych od 30, Safari w wersjach wyższych od 7.
  c. Monitor z ekranem o rozdzielczości minimum 1024×768.
  d. Włączona obsługa Cookies i Java Script.
 3. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Systemu zamówień oraz możliwości właściwego korzystanie z Usług oraz zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość tych Usług.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych Usługodawcy czy innych Klientów oraz wykorzystywanie przez Klienta Systemu Zamówień, strony internetowej Systemu Zamówień lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub Usługodawcy, a także uzasadnione interesy Usługodawcy. W razie powzięcia wiadomości o podejmowaniu przez Klienta w/w działań bezprawnych Usługodawca może zablokować mu dostęp do Usług. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta za szkody powstałe w takim przypadku, w wyniku zablokowania mu dostępu do Usług.
 5. Klient wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie oraz przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
  a. Adres IP Klienta.
  b. Wywołany adres internetowy (URL).
  c. Adres internetowy, z którego Klient loguje się na stronę Systemu zamówień.
  d. Rodzaj przeglądarki, z jakiej Klient korzysta.
  e. Innych informacji transmitowanych protokołem https.
  Niezwłocznie po dokonaniu rejestracji w Systemie Zamówień i założeniu Klientowi konta Usługodawca prześle Klientowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy ( złożenia oświadczeń woli i ich treści ) oraz treść niniejszego Regulaminu.

§ 5
Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 6. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w opisie Produktu.

§ 6
Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres mailowy, telefon, a w przypadku finalizacji zakupu, adres korespondencyjny.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe, dobrowolne i bezpłatne. Konto zostaje wygenerowane bezpośrednio po dokonaniu rejestracji i jest odrębne, indywidualne dla danego Kupującego. Posiadanie konta nie jest warunkiem koniecznym do dokonywania zakupów w Sklepie i ma na celu ułatwienie dokonywania zakupów wielorazowych i śledzenia ich realizacji.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Sklep umożliwia rejestrację za pomocą konta „Google” i „Facebook”. Aby zarejestrować się za pomocą podanych kont należy w zakładce rejestracja wybrać odpowiednią opcję „Zarejestruj za pomocą: Google”, „Zarejestruj za pomocą: Facebook”. W celu finalizacji rejestracji za pomocą serwisów wymienionych powyżej niezbędne jest uzupełnienie danych wymienionych w § 6 punkt 1.
 5. Sklep zastrzega sobie możliwość usuwania kont założonych w sposób niezgodny z prawem, przy użyciu fałszywych danych, niekompletnych danych, danych nieaktualnych lub gdy konto zostanie założone za pomocą automatycznych aplikacji – w formie „botów”.
 6. Sklep zastrzega sobie możliwość usuwania kont łamiących postanowienia powyższego Regulaminu oraz wcześniej usuniętych lub zablokowanych.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 7
Zasady składania Zamówienia

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  a. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie).
  b. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka” (lub równoznaczny logicznie).
  c. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji – opcja „Szybkiego zakupu”.
  d. Do momentu złożenia Zamówienia Klient może dowolnie modyfikować swój koszyk i uwagi dotyczące Zakupu.
  e. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
  f. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail.
  g. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt
 2. W przypadku braku zamówionego towaru Sprzedawca zobowiązany jest bezzwłocznie poinformować Klienta o problemie z trzema możliwymi opcjami do wyboru:
  a. przedłużeniem terminu dostawy,
  b. anulowaniem zamówienia i zwrotu środków,
  c. zamianą towaru na inny – dostępny.
 3. W przypadku wymienionym w § 7 punkt 2 i brakiem kontaktu z Kupującym w terminie 7 dni Sklep przyjmuje, że zamówienie zostało automatycznie anulowane i pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 3 dni.
 4. W przypadku wątpliwości podanych danych, braku danych potrzebnych do realizacji zamówienia Sklep podejmie próbę kontaktu z Kupującym w celu finalizacji Zamówienia.

§ 8
Oferowane metody dostawy oraz płatności

 1. Przed złożeniem zamówienia Klient zostanie poinformowany na ekranie o łącznych kosztach zamówienia i akceptując zakup automatycznie akceptuje podaną kwotę łączną.
 2. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu. Zastrzega się, że zakupiony produkt zostanie dostarczony do klienta w ciągu 14 dni od momentu otrzymania płatności na rachunek bankowy:
  a. Przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa.
  b. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa.
  c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: Rynek 18, 38-420 Korczyna.
  d. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  i. Płatność przy odbiorze.
  ii. Płatność za pobraniem.
  iii. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy.
  iv. Płatności elektroniczne.
  v. Płatność kartą płatniczą.
 3. Ceny podane w Sklepie są kwotami brutto – zawierającymi podatek VAT. Domyślnie podane są w walucie PLN. Klient ma możliwość zmiany opcji walutowej wybierając odpowiednią opcję przy złożeniu Zamówienia.
 4. W przypadku zamówień przekraczających 150zł koszt wysyłki na terenie Polski wynosi 0zł – wysyłka jest darmowa.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość doliczenia kosztów wynikłych z nie odebrania przesyłki pobraniowej przez Klienta wraz z kosztami logistycznymi. Kupujący ma obowiązek pokrycia kosztów wynikłych z powyższej sytuacji, a Sprzedawca może wysłać towar ponownie dopiero po ich uregulowaniu.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
 7. Zwroty płatności dokonywane są przy użyciu takiej samej metody płatności jaką wybrał klient. W przypadku braku takiej możliwości domyślną metodą zwrotu wpłaty jest przelew bankowy. Do realizacji zwrotu niezbędne jest „Oświadczenie odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży”, które musi zawierać informacje podane w § 10.

§ 9
Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
  a. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
  b. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  c. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
  d. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
  i. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
  ii. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 5. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail.
 6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, Klient ma możliwość odbierania Produktów częściami (stosownie do ich gotowości do odbioru) lub też odbioru wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
  b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 8. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Unii Europejskiej.
 9. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 10. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

§ 10
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać takie elementy jak: zdanie świadczące o chęci odstąpienia od umowy, imię i nazwisko Kupującego wraz z adresem, dane Sklepu, datę zakupu, otrzymania Produktu i odstąpienia od Umowy, Przedmiot Umowy, opłaconą kwotę, numer konta do zwrotu wpłaty oraz podpis Kupującego.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:
  a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
  b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
 9. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  a. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  b. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  c. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  d. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.
  e. W którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
  f. W której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
  g. O dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11
Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na jednej z podstron Sklepu.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeżeli Klientem jest Konsument – nie później niż w terminie 30 dni. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 30 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione i uznane je jako rozpatrzone pozytywnie. Odpowiedź na reklamację przedsiębiorca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 8. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.
 9. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu.

§ 12
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 3. Do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich konieczna jest zgoda obydwu stron sporu.

§ 13
Przetwarzanie i ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych Osobowych Klienta przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.
 2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki Klient wyraził zgodę. W przypadku, gdy Klient nie poda niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazi zgody na ich przetwarzanie, zrealizowanie zamówienia może być niemożliwe.
 3. Administrator zapewnia bezpieczeństwo przekazanych danych oraz realizację uprawnień Użytkowników, wynikających z rozporządzenia RODO. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub żądania ich całkowitego usunięcia (o ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa) lub ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych w każdym czasie – w tym celu można skorzystać z funkcji w programie sklepu aktualizacji danych konta użytkownika lub proszę wysłać zgłoszenie (np. na podany adres e-mail) z określeniem żądania wprowadzenia zmian lub usunięcia danych z ewidencji.
 4. Użytkownik ma prawo otrzymać dane go dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Ma również prawo przesłać te dane innemu administratorowi, bez przeszkód ze strony Administratora, od którego dane będą wydobywane (art. 20 ust. 1). W przypadkach gdy jest to technicznie możliwe Użytkownik może żądać od Administratora przesłania jego danych bezpośrednio innemu administratorowi (art. 20 ust. 2).
 5. Administrator może odmówić usunięcia danych Klienta wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora.
 6. Dla zrealizowania obsługi umowy konieczne jest podanie następujących danych Konsumenta:
  a. Nazwisko i imię.
  b. Adres do wysyłki produktów.
  c. Adres e-mail.
  d. Numer telefonu kontaktowego.
  e. W przypadku firmy dodatkowo Nazwa firmy oraz NIP.
 7. Wszelkie dane osobowe podawane podczas procesu zamawiania służą wyłącznie do ukształtowania, zawarcia, zmiany lub rozwiązania Umowy pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem i zrealizowania Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi elektronicznej lub realizacji zamówienia i nie są udostępniane innym instytucjom ani osobom trzecim.
 8. W przypadku sprzedaży produktów poprzez Sklep Internetowy w celu dostarczenia produktów do Konsumenta dane osobowe konieczne do zaadresowania i dostarczenia przesyłki są przekazywane firmom zawodowo trudniącym się dostarczaniem przesyłek – w szczególności Poczcie Polskiej, oraz firmom kurierskim – wraz z powierzeniem przesyłki do dostarczenia.
 9. Jeżeli Klient wyrazi zgodę na przetwarzanie jego danych w celu marketingowym oraz przesyłania informacji handlowych oraz wpisze się na listę subskrybentów będzie otrzymywał “newsletter” na podany przez siebie adres e-mailowy. W każdej chwili jest KLIENT może zrezygnować z usługi newslettera.
 10. Sprzedawca uczestniczy w programie porównywania cen w ramach usługi świadczonej przez serwis CENEO.pl administrowany przez Ceneo Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, KRS 0000493884, REGON 302655470, NIP7792420393. Jeżeli Kupujący wyrazi zgodę – serwis prześle do niego za pośrednictwem poczty elektronicznej ankietę służącą uzyskaniu opinii na temat transakcji dokonywanej w Sklepie Internetowym, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie ceneo.pl opinii wyrażonych przez klientów w rezultacie wypełnienia ankiet. Dane Kupującego zostaną przekazane do CENEO tylko po wcześniejszym wyrażeniu zgody.

§ 14
Kody / Kupony rabatowe

 1. Kody / Kupony rabatowe działające na stronie www.dadaprams.com wyświetlane w koszyku można wykorzystać tylko jeden raz.
 2. W przypadku użycia wielokrotnego kodów, bądź kuponów rabatowych Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 3. Kupony rabatowe są grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Kupony rabatowe mają zasięg całej Unii Europejskiej, o ile Sprzedawca wyraźnie nie zaznaczy, że dany kupon przeznaczony jest tylko i wyłącznie na obszar danego kraju.
 5. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.
 6. W przypadku Zwrotu towaru Sklep uwzględnia tylko i wyłącznie kwotę finalną zakupu po odjęciu wartości kuponu promocyjnego od podstawowej wartości Produktu, czy też Produktów.
 7. Uczestnikiem Promocji może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon rabatowy i zrealizować go za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 8. Kupon rabatowy można użyć najpóźniej w ostatnim dniu jego ważności.

§ 15
Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca powiadomi na swojej stronie internetowej oraz zarejestrowanych Użytkowników drogą mailową z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Wszystkie zmiany regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od jego publikacji. Do zamówień złożonych przed zmianami Regulaminu stosuje się brzmienie Regulaminu sprzed obowiązujących zmian.
 6. W kontakcie z Klientem Sklep zastrzega sobie możliwość wybrania jednej z poniższych metod komunikacji na odległość:
  a. Telefon, SMS.
  b. Komunikatory internetowe.
  c. Poczta elektroniczna.
 7. Sklep poinformuje o ewentualnych przerwach technicznych na swojej stronie internetowej z wyprzedzeniem. Przerwy techniczne nie naruszają Umów zawartych w ramach Sklepu. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania przerw czasowych związanych z:
  a. Awariami.
  b. Aktualizacjami.
  c. Problemami technicznymi.
 8. Zdjęcia towarów są objęte prawem autorskim. Zakazuje się ich nieodpłatnego publikowania i powielania w celach komercyjnych. Ich wykorzystanie w sieci Internet przez inny podmiot niż Sprzedawca z automatu traktowane jest jako udzielenie niewyłącznej licencji na jednorazowe wykorzystanie jednej grafiki za zryczałtowane wynagrodzenie w wysokości 500 zł netto.
 9. W przypadku Przedsprzedaży Produktów obowiązuje dodatkowy Regulamin wyszczególniony bezpośrednio w obrębie danej „Oferty Przedsprzedażowej”.
 10. Regulamin obowiązuje od dnia 01 czerwca 2021 r.7011129178